مصاحبه با اس بی اس فارسی – والس با آب های تاریک: داستان غم انگیز پناه جویان

این مصاحبه در پایگاه خبری اس بی اس فارسی منتشر شده است. طلیعه اکبری امیــن انصــاری نویسنده ساکن آدلاید، تجربــه نوشــتن را اولیــن بــار در ســال هزار و سیصد و هشتاد شــروع کــرد، امــا بــه مــرور نوشــتن یکــی از اصلی تریــن دغدغه هایــش شد تجربه نوشتن نمایشنامه،...