نمی‌خواهم به شما خوش بگذرد!

این مصاحبه در وبسیات «راه دیگر» منتشر شده است. مرضیه آرمین «برای سرگرمی نمی‌نویسم، برای تفریح دیگران هم. بعد از خواندن اکثر کارهای من نمی توانید بگویید «خوش گذشت»، چون نمی‌خواهم به شما خوش بگذرد. می‌خواهم چند ساعتی بنشینیم و با هم فکر کنیم. ببینیم با این زندگی که...

مهاجرت اجباریِ اختیاری – یادداشتی درباره‌ی والس با آبهای تاریک

این یادداشت با موضوع رمان «والس با آبهای تاریک» و ادبیات مهاجرت در وبسایت «راه دیگر» منتشر شده است. مرضیه آرمین دیر زمانی نیست که ایرانی، کشورش را حبس می‌کند در قلبش و کوله‌بارش را بر دوشش می‌گذارد و روانه‌ی دیارهایی می‌شود که نامشان را می‌گذاردغربت. داستان...