چانه زنی برای نویسنده امری کشنده است

این مصاحبه در وبسایت «ادبیات ما» منتشر شده است. داوود آتش‌بیک شکار نوشته‌ی امین انصاری، برای گرفتن مجوز نشر به ارشاد نرفت و مستقیما در گردون آلمان به زیر دستگاه چاپ فرستاده شد و نسخه‌ی الکترونیکی آن برای خوانندگان داخلی روی فضای مجازی قرار گرفت که به راحتی قابل دانلود...