به شهادت یک هرزه: تحول درونی فرد در جریان اعتراضات

نشر نوگام به تازگی رمانی از امین انصاری منتشر کرده است: «به شهادت یک هرزه». تم اصلی کتاب درباره تحولاتی است که در شخصیت اصلی داستان در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های سال‌های اخیر در جامعه ایران اتفاق می‌افتد. یک دستاورد در زمینه ادبیات مدرنیستی ایران در نسل پنجم نویسندگان ایرانی که پیامدها و اثرات تحولات و اعتراضات اجتماعی را در درون انسان‌ها و در زندگی عاطفی آن‌ها نشان می‌‌دهد.  

ادامه‌ی مطلب

به شهادت یک هرزه - امین انصاری - رمان خوب بخوانیم