امین انصاری نویسنده ساکن آدلاید، یکی از نویسندگان مهاجری است که کتاب های او به رنج مشترک و دغدغه های ایرانیان خارج از کشور می پردازد. 

پس از کتاب های والس با آبهای تاریک و ناپیدایی، کتاب به شهادت یک هرزه سومین اثر این نویسنده است که توسط نشر نوگام منتشر شده است. 

این مصاحبه را اینجا بشنوید:

https://www.sbs.com.au/language/persian/audio/a-testimony-of-collective-trauma

مصاحبه را دانلود کنید.

به شهادت یک هرزه مصاحبه با اس بی اس امین انصاری