این مصاحبه در پایگاه خبری اس بی اس فارسی منتشر شده است.

طلیعه اکبری

امیــن انصــاری نویسنده ساکن آدلاید، تجربــه نوشــتن را اولیــن بــار در ســال هزار و سیصد و هشتاد شــروع کــرد، امــا بــه مــرور نوشــتن یکــی از اصلی تریــن دغدغه هایــش شد تجربه نوشتن نمایشنامه، شعر و داستان های متعدد سرانجام او را بیش از هر چیز به سمت داستان نویسی کشاند و همچنـان در پـی تجربـه گونه هــای مختلــف داستان نویســی اســت از جملـه آثـار چـاپ شـده ایـن نویسـنده می تـوان بـه کتاب هـای آن هــا هیــچ از بهشــت نمی داننــد، مــن در فــراغش غمگیــن اســت، شکار و والس با آب های تاریک اشاره کرد والس با آبهای تاریک داستان فرار و زندگی پناهجویان ایرانی است که به دنبال تحقق رویای استرالیایی، خود را با قایق از راه اندونزی به استرالیا می رسانند هفت سال تنهایی، مقالاتــی در ســایکودراما و مقدمــه ای بــر روایــت در هنــر رســانه ی جدیــد آثار سانسور شده و چاپ نشده او هستند.

والس با آبهای تاریک را دانلود کنید

دانلود کتاب ممنوعه - دانلود رمان بدون سانسور